Gideonline
Woonvisie Haarlem

Het CDA Haarlem ziet in de nieuwe woonvisie haar verkiezingsprogramma rondom het thema ‘wonen’ nader uitgewerkt. Door te investeren in kwalitatief goede gezinswoningen en aantrekkelijke seniorenwoningen moet er voldoende doorstroming op de woningmarkt komen, zodat ‘scheefwonen’ niet langer een probleem vormt.  Er zijn immers voldoende sociale huurwoningen in Haarlem, echter 21% daarvan wordt bewoond door mensen met een inkomen boven de EUR 43.000, waarvoor deze gesubsidieerde woningen uiteraard niet bedoeld zijn. Door het aanbod voor deze groep te vergroten en senioren te faciliteren, wordt de dynamiek op de woningmarkt gestimuleerd.

Daarin is kwaliteit altijd leidend, dus grondgebonden woningen met tuin voor gezinnen en voor senioren nultredenwoningen gecombineerd met zorg. Daarnaast ligt er vooral voor de gemeente Haarlem een taak om de openbare ruimte in de woonomgeving aantrekkelijker te maken, door het toevoegen van groen en water en vooral niet toe te staan dat wordt gebouwd in het bestaande groen! Het CDA heeft zich middels een initiatiefvoorstel hard gemaakt voor het behoud en beheer van speelvoorzieningen voor kinderen in de woonomgeving. Tot slot wordt in de woonvisie nog maar eens benadrukt dat bereikbaarheid van groot belang is voor aantrekkelijk wonen. Een rondweg voor de auto om Haarlem is hierin essentieel!