Gideonline

In Haarlem is door het college van B&W de vraag opgeworpen of winkels op zondag (extra) geopend moeten zijn ten behoeve van het op Haarlem gerichte toerisme. Het CDA Haarlem staat hier genuanceerd in en hecht eraan alle relevante belangen af te wegen. Zo spelen de lokale economische bedrijvigheid, de werkgelegenheid, het belang van kleine ondernemers en werknemers een rol, maar ook meer immateriële belangen als leefbaarheid, zondagsrust, veiligheid en openbare orde. Juist laatstgenoemde belangen zijn ‘kwetsbaar’ en zullen vaak het onderspit delven tegenover ‘harde’ economische belangen. Een type kwetsbaarheid dat we ook vaak terug zien in vraagstukken waar het milieubelang een rol speelt. Het is dan ook goed dat dit soort kwetsbare belangen wordt onderkend en meegewogen in de besluitvorming.

Lees meer...

Afgelopen week deed ik een verschrikkelijke ontdekking! Na mijn eerdere berichtgeving over bouwborden en het feit dat vaak niet eens een omgevingsvergunning is aangevraagd, kwam ik erachter dat met invoering van de Wabo sinds 1 oktober 2010 het vergunningvrije bouwen is uitgebreid met onder andere.....bouwborden!

Voor de liefhebber, het betreffende artikel 2 aanhef en sub 20 van bijlage II is te vinden in het Besluit omgevingsrecht (Bor). Voorwaarde is wel dat zo'n bouwbord functioneel is voor een bouw-, onderhouds- of sloopactiviteit. De motivering voor deze uitbreiding van het vergunningvrij bouwen is verlichting van de administratieve lasten. Alsof er ook maar enig nut dan wel noodzaak bestaat om een bouwbord te plaatsen anders dan om reclame te maken voor bouwbedrijven en de verkoop van onroerend goed! Wat dat betreft zal er niet snel voldaan worden aan de eis dat het bouwbord functioneel moet zijn voor de bouw. Er is dus nog hoop...

En daar is de uitkomst van het verkeerskundig onderzoek dat de Heemsteedse gemeenteraad heeft laten uitvoeren door bureau Oranjewoud. De conclusie? Niets aan de hand met de toekomstige verkeersafwikkeling. Dezelfde conclusie dus die ook door de gemeente Haarlem reeds was getrokken.

Lees meer...

De meeste gemeenteraadsleden moesten het toch even opzoeken, De Houthof? Voor de echte Haarlemmer (die zich wel eens verplaatst met de auto) natuurlijk een eitje! Daar waar de Randweg richting Heemstede ophoudt (cricketclub Rood en Wit), daar bevindt zich op de hoek: De Houthof. Een kantoorgebouw, waarvoor projectontwikkelaar HBB inmiddels een nieuwe bestemming heeft bedacht: wonen, met op de begane grond kantoren, dienstverlening en maatschappelijke functies. Van de drie geplande torens wordt de hoogste maximaal 47 meter.

Lees meer...

Het onderzoek van de Rekenkamercommissie naar het project Stadion Oostpoort bevat conclusies en aanbevelingen die we al kenden uit eerdere onderzoeken en is daarmee ronduit teleurstellend te noemen. Door de focus te leggen op de planontwikkeling van de bouw van Stadion Oostpoort blijven de belangrijke vragen onbeantwoord. Zoals de Rekenkamercommissie zelf aangeeft, brandt zij haar vingers eigenlijk liever niet aan dit dossier.

Lees meer...

Zoals ik al na de behandeling in de commissie berichtte, stond vast dat het bestemmingsplan ‘Koninginnebuurt eerste partiële herziening’ zou worden vastgesteld. De coalitie was overduidelijk eensgezind en vastberaden, ondanks de vele hete hangijzers en onduidelijkheden. Waar we nou precies over gingen besluiten was tot enkele uren voor de vergadering niet bekend. Wij moesten dus vertrouwen op het college van B&W. Zoals collega Wim Catsman terecht stelde: ‘Zo’n voorbereiding is waanzin!’

Lees meer...

Soms helpt het opschrijven van je gedachten om een opgepropte frustratie draaglijk te maken. Dit geldt bijvoorbeeld voor mijn vorige artikel over het ongebreideld plaatsen van 'bouwborden' in Haarlem. Waarom dan nu toch een deel 2 over dit onderwerp?

Lees meer...

Sinds een jaar of vijf is het een trend om bij een bouwplaats of ander werk een bouwbord te plaatsen. In Frankrijk en Italie schijnt dit zelfs verplicht te zijn. Waarom? Hiermee wordt aangegeven dat de bouw of het werk met een vergunning uitgevoerd wordt. Tevens wil men transparant zijn over de aannemers die de bouw of het werk uitvoeren. Deze staan met logo op het bord vermeld.

Lees meer...

De coalitiepartijen waren dit keer goed voorbereid, waarmee bespreking in de commissie Ontwikkeling niet meer bleek dan een formaliteit, de volle tribunes ten spijt. Natuurlijk is ook het CDA voorstander van besluitvaardige politiek, maar dan wel op grond van een helder voorstel. Na jaren van behandeling mag je verwachten dat alles inmiddels uitgekauwd is. Niets bleek minder waar. De wijkraad Koninginnebuurt wees de commissie op de onjuist opgenomen goothoogten. Op vragen van het CDA bleek tevens de aanduiding op de verbeelding (plankaart) voor het hotel aan de Wagenweg 40 onjuist. Ook kwam na enig aandringen van het CDA uit de hoge hoed dat het bouwplan tussen de Tempelierstraat en de Raamsingel nog niet was aangepast op de verbeelding. Wie dacht dat dit alles was, heeft het mis. Ook de wethouder baalde ervan, maar feit is dat er nog steeds geen overeenkomst is bereikt met de familie Schröder over de erfdienstbaarheid die is gevestigd op de gronden waar de nieuwbouw ten behoeve van onder meer Judovereniging Kenamju gepland staat. Een grote onzekerheid, die los van de vraag of zo’n massaal bouwplan op deze locatie planologisch verantwoord is, nog kan zorgen voor een streep door het project. Volgende week donderdag wordt de gemeenteraad geacht een besluit te nemen. Ik kan u alvast verklappen dat het bestemmingsplan zal worden aangenomen, gezien de stemming van de coalitie in de commissie. Het CDA ziet zich voor het onderdeel tussen de Tempelierstraat en de Raamsingel gesteld voor een dilemma. Ons sporthart gaat uit naar Kenamju, ons gevoel van rechtvaardigheid spreekt zich uit richting de familie Schröder en ons verantwoordelijkheidsgevoel zegt ons dat ook op deze locatie ontwikkeld moet kunnen worden. Donderdag 20 januari 2011 zullen ook wij een besluit nemen.

Reacties